HSB bostadsrättsförening Korvetten kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma. Stämman kommer endast beröra frågan om ny
styrelsesammansättning. Övriga frågor tas vid ordinarie stämma. Beslutet gäller att en ny styrelse ska väljas utifrån valberedningens förslag.

Datum/tid: onsdagen 27:e september 2023, kl. 18.30
Plats: Gemensamhetslokalen, Kostervägen 8-14

DAGORDNING – FÖRSLAG

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
12. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Valberedningen