Styrelsen HSB Korvetten på Lidingö – Information och svar på frågor inför extrastämman.

 

Utifrån informationsblad som delats ut till föreningens medlemmar författat av några enskilda medlemmar samt inkomna frågor så kommer nedan styrelsens svar på frågor och påståenden.

Det har fattats beslut på fönsterbyte för ca 12 MSEK utan att man har utrett hur behovet ser ut eller din ekonomi påverkas.

Styrelsen svar: Vi redogjorde hur detta skulle finansieras med sparade medel samt lån på extrastämman.  Ingen avgiftshöjning var aktuell p.g.a. fönsterbytet. Styrelsen svar: Vi redogjorde hur detta skulle finansieras med sparade medel samt lån på extrastämman.  Ingen avgiftshöjning var aktuell p.g.a. fönsterbytet.

Finns det även planer på fasadrenovering inom en snar framtid med planerad kostnad på 47 MSEK?

Styrelsen svar: Vi måste renovera fasaden, det är vad besiktningen visade. Detta måste göras inom 5 år. 47 MSEK är inget som styrelsen känner till eller ställer sig bakom. Vi har offert på fasadrenovering och fönsterbyte på sammanlagt ca 20 MSEK exkl. moms.

Fönsterbytet är en mycket kostsamt för föreningen och påverkar den enskilde medlemmens ekonomi i form av påverkan på bostaden värde. En bostad blir mindre värd om föreningen har mer lån.

Styrelsen svar: Vi håller med att höga lånekostnader och avgifter kan påverka bostadens värde. Styrelsen förslag är att finansiera fönster med sparat kapital och lån. Föreningens nuvarande lånekostnader räknas som låga eller mycket låga. Vi har lån på ca 29 miljoner SEK som motsvarar ca 2,500 kr per kvm.

Vi vill ha mer transparent dialog med styrelsen gällande fönsterbyte då vi upplever att det saknats.

Styrelsens svar: Nuvarande styrelsen välkomnar självklart en respektfulldialog under ordnade former. Styrelsens värnar om föreningens bästa.

En representant från en välrenommerad fönsterrenoveringsfirma konstaterar att en lekman inte kan göra en bedömning av behovet av att byta fönster genom att titta enbart på bilder. Firman erbjöd sig också att göra en kostnadsfri bedömning av föreningens fönster och komma med offert för renovering. Om firman bedömde att fönstren inte gick att renovera kunde de ge förslag på bra firmor som utförde fönsterbyte. Detta informerade medlemmar styrelsen om. Styrelsen ville inte kommunicera detta till övriga medlemmar.

Styrelsen svar: Styrelsen har anlitat HSB Strategisk förvaltning för att ta in offerter och nollställa dessa så att de blir jämförbara. När det gäller renovering och fönsterbyte är det viktigt att offerter jämförs på ett korrekt sett.

 

 

 

 

1) Har en oberoende fackmannamässig undersökning gjorts av fönstrens kvalitet och funktion (av en fackman?

Svar nej. Det blev en felvinkling i den information som gick ut innan stämman vilket vi klargjorde på stämman också. Vi beklagar den felvinklingen. Det som vi bygger behovet på är det faktum att våra fönster är av varierande kvalitet och måste målas om kontinuerligt. Nuvarande fönster är äldre och energiineffektiva, därav undersökte styrelsen huruvida medlemmarna i föreningen ställde sig för ett fönsterbyte i och med den extrainsatta stämman. Valen är alltså mellan att fortsätta renovera och måla nuvarande fönster, eller byta till nya, likadana till utseendet, men energieffektivare, modernare fönster.

 

2) Om en sådan gjorts när och av vem?

Det har inte varit någon fackman och inspekterat alla våra fönster.

 

 

3) Om en besiktning har gjorts vad skulle det kosta att renovera fönstren?Den senaste ommålningen under 2017/18 kostade föreningen 1,7 miljoner. En kontinuerlig ommålning tillsammans med renovering av fönstren är nödvändig.

 

4) Har man redan träffat ett avtal med någon firma som skall byta och eller sälja fönstren?

Nej, vi har bara avtalat med HSB Strategisk förvaltning.

 

5) Varför väljer man att ha en extrastämma med enbart poströstning den 26/10? Detta när restriktionerna har lyfts? Vi hade ju digital stämma i januari på årsmötet och den 23/6 på extra stämman.Att restriktionerna lyfts innebär inne att styrelsen per automatik anser att det är lämpligt att träffas fysiskt. Styrelsen beslutade därav att ha denna stämma genom poströstning utifrån rådande lagstiftning. Beslutet som tog på den tidigare stämman togs med ett högt deltagande och stor röstmajoritet.

 

6) Hur många av styrelsens medlemmar tänker kandidera eller fortsätta sitta i styrelsen 2022? Det är också viktigt att veta eftersom en eventuell ny styrelse kommer behöva ta över ansvaret.

Frågan huruvida vilka av styrelsens ledamöter som ämnar kandidera till nästkommande mandatperiod ligger på varje enskild ledamot och det beslutet tas i samråd med valberedningen. Styrelsens ledamöter kan därav inte i dagsläget ge ett besked.

 

7) Enligt HSB:s juridiska rådgivning är det synnerligen olämpligt att styrelsens medlemmar är rösträknare. Varför har ni valt att göra på det sättet?

Styrelsen har medlemmarnas förtroende och poströsterna lämnas till styrelsen. Poströsterna sparas. Vid tveksamhet av antalet röster eller rösträkningen så tar styrelsen in en medlem som rösträknare.

 

8) Formuläret för poströstningen är otydligt. Är det meningen att man skall riva ur formulär för poströstning och dagordningen? Det är underligt att formuläret för poströstningen är på baksidan av kallelsen/dagordningen. Det hade varit bättre med ett separat formulär där medlemmens namnteckning och frågorna för röstning var på samma papper.

Formuläret är framtaget av HSB och styrelsen anser att formuläret fullgjorde sitt syfte med tillräcklig tydlighet tillsammans med informationsbladet.

 

9) Vad vi har förstått på styrelsen behöver fasaderna på husen göras om inom ett par år.  Kommer fasadrenovering och eller fönsterbyte medföra att medlemmarnas avgifter höjas? För de offerter för fönster vi fick in tidigare var det inte aktuellt med avgiftshöjning.

Utifrån offerterna styrelsen mottagit gällande fönster har vi gjort bedömningen att avgiften inte behöver höjas. Det blir därav ingen höjning av avgifterna enligt årets budget. Vad framtida styrelse tar för beslut och hur föreningens ekonomi ser ut vid det tillfället kan nuvarande styrelse inte svara på.

 

10) Vi är flera medlemmar som informerat styrelsen att vi önskade ett informationsmöte innan man tog beslut om att byta fönstren. Styrelsen motsatte sig detta. Varför?

Styrelsen har inte motsatt sig detta, däremot så skrev styrelsen tillsammans med HSB ett informationsblad som gick ut inför stämman. Medlemmarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Under stämman fanns det även möjlighet att ställa frågor, både till styrelsen och till anlitad HSB-konsult.  Under våren var det samtidigt ett stort tryck från medlemmar att balkongbeslutet skulle beslutas innan sommaren. Styrelsen såg flera fördelar med att behandla de båda frågorna under en gemensam extrastämma och inte belasta medlemmarna mer än vad som är nödvändigt. En stämma som behandlar båda frågorna var fördelaktigt både ekonomiskt och organisatoriskt, vilket även syntes genom det stora deltagandet.

 

11) Varför valde man att ha extrastämman den 23/6? Två dagar före midsommar. Vi var flera i föreningen som önskade att man skulle hålla den på hösten för att så många som möjligt kunde delta. Styrelsen ville absolut stå fast vid den 23/6. Varför? Hade det inte varit bättre att hålla den senare efter ett informationsmöte och efter semestrar? Som vi beskrev innan så hängde det ihop med balkongfrågan. Dock vill vi påpeka att det var stor uppslutning med hela 54 röstande. Normalt på en årsstämma brukar det vara ungefär 30 röstande medlemmar.

 

Vi önskar att våra frågor och era svar publiceras på föreningens hemsida så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Monica Stendahl, Daphne Fukushima och Åsa Magnusson

 

12)Önskar upplysning om hur kostnadskalkyl har upprättats ang fönsterbyte och vem som har gjort den och personens kvalifikationer.

Mvh Monica Stendahl

Kostnadskalkylen har gjort av styrelsen. Styrelsen består av personer med olika kvalifikationer, vad respektive ledamot har för utbildning, erfarenheter och kvalifikationer lämnas däran. Kalkylen har gjorts utifrån kostnad för ommålningen 2017/2018 tillsammans med information om vad insättandet av energifönster skulle kosta, utslaget på en tidsperiod av 50 år. Då är ändå inte kostnaden för byte av trä, omkittning och renovering inräknad.

13)Vi begär härmed en fysisk extrastämma om fönsterbyte. Fönsterbyte är en viktig fråga som kräver information och diskussion. Därför är stämman med poströstning den 26/10 inte aktuell enligt oss

Daphne Fukushima, Monica Stendahl och Åsa Magnusson

Det ligger inom styrelsens mandat att bestämma hur stämman ska hållas. Styrelsen har använt sig av gällande lagar och regler för att stämman ska bli korrekt. Styrelsen har upptagit de frågorna som medlemmarna önskade. En årsstämma med närvaro kommer att hållas senast sista januari.

 

 

Glöm inte att rösta senast 25 okt! Mvh styrelsen