Motioner

Samtliga medlemmar i föreningen har möjlighet att skriva en eller flera motioner för konkreta förslag på åtgärder som man vill ta upp till beslut på den ordinarie föreningsstämman.

Varje år före februari månads utgång hålls årsstämman. På stämman har medlemmarna möjlighet att själva skriva motioner till styrelsen med punkter som de önskar ta upp till beslut på stämman. En motion kan lämnas av alla medlemmar i föreningen.

När motionerna kommit in utreder styrelsen dessa med hänsyn till bl.a. föreningens stadgar och lagtexten. På stämman lämnar sedan styrelsen förslag till beslut med en motivering. Sedan röstar alla närvarande med en röst per bostadsrätt om motionerna.

Tillsammans med kallelsen och övriga stämmohandlingar får alla medlemmar ett exemplar av alla motionerna tillsammans med styrelsens förslag till beslut.

Hur skriver man en motion?
Beskriv konkret och tydligt vad du önskar genom att besvara följande frågor i motionen:

  • Vad tycker du ska åtgärdas?
  • Varför tycker du så?
  • Hur tänker du att det kan genomföras?

Dessutom ska ditt namn, uppgång och lägenhetsnummer uppges i motionen. För att motionerna skall hinna behandlas innan stämman, måste de lämnas in till styrelsen så snart som möjligt. Enligt stadgarna ska dessa lämnas in till styrelsen senast den 31 oktober.

Skicka in en motion via e-post här »